Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Услуги

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ
„Т У Р И З Ъ М“

Наименование на услугата ОБА 11

Необходими документи

Отдел, извършващ услугата

Срок

Цена

1.Категоризация на заведения за хранене и развлечение

1. Заявление / по образец /
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи че юридичесткото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателство на друга държава-членка на европейския съюз, или на държава-страна по Спора-зумението на Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в произ-водство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал  или нотариално заверено копие - за лицата, които не са търговци
4. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта / по образец /
5. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалифика-ция на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение
6. Формуляр за определяне на категорията / по образец /
7. Копия от документи за собственост на обекта
8. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно , че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта /ако е приложимо/
9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация – копие
10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
11. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по

Отдел МПСХД-
Ст.експерт Туризъм

2 месеца от издаване на временното удостоверение

Съгласно определена тарифа по ЗТ

2. Категоризация на средства за подслон  и места за настаняване

1. Заявление / по образец /
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи че юридичесткото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателство на друга държава-членка на европейския съюз, или на държава-страна по Спора-зумението на Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в произ-водство по ликвидация или несъстоятел-ност – оригинал  или нотариално заверено копие за лицата, които не са търговци
4. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта / по образец /
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно , че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта /ако е приложимо/
6. Формуляр за определяне на категорията / по образец /
7. Копия от документи за собственост на обекта
8. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно , че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта /ако е приложимо/
9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация – копие
10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
11. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по Закона за туризма

Отдел МПСХД-
Ст.експерт Туризъм

2 месеца от издаване на временното удостоверение

Съгласно определена тарифа по ЗТ

3. Категоризация на стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости

1. Заявление / по образец /
2. Формуляр за определяне на категорията / по образец /
3. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
4. Копия от документи за собственост на обекта
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно , че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта /ако е приложимо/
6. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по Закона за туризма

Отдел МПСХД-
Ст.експерт Туризъм

2 месеца от издаване на временното удостоверение

Съгласно определена тарифа по ЗТ

4. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

1. Справка-декларация / по образец /
2. Регистър на настанените туристи

Отдел МПСХД-
Ст.експерт Туризъм

Ежемесечно – до 15 число на месеца се подават данни за предходния месец

Не се заплаща

5.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

1. Заявление за промяна в обстоятелствата /по образец/
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи че юридичесткото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателство на друга държава-членка на европейския съюз, или на държава-страна по Спора-зумението на Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в произ-водство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал  или нотариално заверено копие- за лицата, които не са търговци
4. Копия от документи за собственост на обекта – при промяна на собственост
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно , че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта  - при промяна на наематели или на лицето, извършващо дейност в обекта
6.Копие от ЕИК
7. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта /по образец /
8. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалифика-ция на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение
9. Удостоверение за утвърдена категория
10. Документ за платена такса

Отдел МПСХД-
Ст.експерт Туризъм

14 дневен срок, ако ОЕККТО не определи проверка на място

Съгласно определена тарифа по ЗТ

6.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения  и издаване на удостоверение

1. Заявление за промяна в обстоятелствата /по образец/
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи че юридичесткото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателство на друга държава-членка на европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в произ-водство по ликвидация или несъстоятел-ност – оригинал  или нотариално заверено копие- за лицата, които не са търговци
4. Копия от документи за собственост на обекта – при промяна на собственост
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно , че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта  - при промяна на наематели или на лицето, извършващо дейност в обекта
6.Копие от ОЕК
7. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта /по образец /
8. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение
9. Удостоверение за утвърдена категория
10. Документ за платена такса

Отдел МПСХД-
Ст.експерт Туризъм

14 дневен срок, ако ОЕККТО не определи проверка на място

Съгласно определена тарифа по ЗТ

7. Издаване на удостоверение и табела за категория на туристически обект - дубликат

1. Заявление за изработване на дубликат на удостоверение за утвърдена категория
2. Декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено
3. Документ за платена такса

Отдел МПСХД-
Ст.експерт Туризъм

14 дневен срок

Съгласно определена тарифа по ЗТ

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Да изчистим България
  Фестивал
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design