Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Общински съвет

Наредби приети от Общински съвет - Минерални бани

Наредба
1.
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Минерални бани, посл. актуализация с Решение № 628 от 31.03.2014 г.
2.
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Минерални бани
3.
Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Минерални бани
4.
Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици в община Минерални бани
5.
Наредба за управление на общинския дълг в община Минерални бани
6.
Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от ОПФ, посл. актуализация с Решение №259 от 12.08.2016 г.
7.
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Минерални бани
8.
Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по премахване на сгради, опасни за здравето и живота на гражданите в Община Минерални бани, последна актуализация с Решение № 345 от 12.06.2017 г. на Административен съд - Хасково
9.
Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи за търговски и други обслужващи дейности (посл. актуализация с Решение № 299 от 15.09.2016 г.)
10.
Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Минерални бани
11.
Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Минерални бани, посл. актуализация с Решение № 53 от 21.12.2015 г.
12.
Наредба за упражняване правата на община Минерални бани върху общинската част от капитала на търговски дружества
13.
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода, пос
14.
Наредба за реда за получаване и управление на дарения в община Минерални бани
15.
Наредба за регистрация, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани
16.
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Минерални бани, посл. актуализация с Решение № 232 от15.07.2016 г.
17.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани(посл. акуализация с Решение № 431 от 30.06.2017 г. на Административен съд - Хасково)
18.
Наредба за общинската собственост
19.
Наредба за общинските жилища
20.
Наредба за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние
21.
Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Минерални бани ( посл. актуализация с Решение № 183 от 04.05.2016 г.)
22.
Наредба за управление на горските територии - собственост на община Минерални бани, посл. актуализация с Решение №258 от 12.08.2016 г.
23.
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Минерални бани
24.
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Минерални бани
25.
Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Минерални бани
26.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на общ. Мин. бани, посл. актуализация с Р-ние № 475 от 12.07.2017 г. на Административен съд гр. Хасково
27.
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Мин.бани

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Да изчистим България
  Фестивал
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design