• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  ОБЯВИ
08 Януари 2018   Прочитания: 99
относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.[...виж]

07 Декември 2017   Прочитания: 154
Докладна записка относно: Актуализиране на годишната програма за 2017 г.[...виж]

01 Декември 2017   Прочитания: 223
Заповед за определяне на спечелилите публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост и за отдаване под наем.[...виж]

23 Ноември 2017   Прочитания: 194
На основание решение № 542/31.10.2017 г. на общински съвет – Минерални бани и чл. 19 от Закона за общинския дълг, община Минерални бани отправя покана до всички заинтересовани кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на община Минерални бани [...виж]

08 Ноември 2017   Прочитания: 319
Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 27.11.2017 год. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост[...виж]

06 Ноември 2017   Прочитания: 257
От 1 ноември 2017 г. дължимите суми – данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства стават изискуеми.[...виж]

26 Октомври 2017   Прочитания: 177
Докладна записка относно: Актуализиране на годишната програма за 2017г.[...виж]

10 Октомври 2017   Прочитания: 200
На 19.10.2017 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинска администрация Минерални бани, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”.[...виж]

07 Септември 2017   Прочитания: 175
Оперативен план на община Минерални бани с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпило вследствие на болести, вредители и други повреди и причини [...виж]

30 Август 2017   Прочитания: 439
Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 25.09.2017 год. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост[...виж]

28 Август 2017   Прочитания: 316
"ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ набира персонал за работа в Център за активно включване по проект „Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи”[...виж]

24 Август 2017   Прочитания: 188
Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост[...виж]

16 Август 2017   Прочитания: 159
Във връзка с получени предупреждения от Национален Институт по метеорология и хидрология за продължителни високи температури, силен вятър и екстремен риск от пожари на територията на Хасковска област за периода от 16.08-18.08.2017г. , информираме населението на община Минерални бани и земеделски стопани и работници, пастири, пчелари и посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях за повишения пожарен риск.[...виж]

10 Август 2017   Прочитания: 212
На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Минерални бани обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на Община Минерални бани, въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018година.[...виж]

28 Юли 2017   Прочитания: 310
Обява за търг с явно наддаване на 25.08.2017 г. за продажба на имоти частна общинска собственост[...виж]

04 Юли 2017   Прочитания: 299
Община Минерални бани ви уведомява, че от 01.07.2017г. е изискуема първа вноска за: - Данък върху недвижимите имоти - Такса битови отпадъци - Данък върху превозните средства за 2017г.[...виж]

01 Юни 2017   Прочитания: 409
Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост[...виж]

30 Май 2017   Прочитания: 483
Обява за търг с явно наддаване на 19.06.2017 г. за продажба на имоти частна общинска собственост[...виж]

04 Април 2017   Прочитания: 625
Обява за търг с явно наддаване на 25.04.2017г за продажба на имоти частна общинска собственост[...виж]

24 Март 2017   Прочитания: 398
Актуализация на годишна програма от 24.03.2017 г.[...виж]

17 Март 2017   Прочитания: 363
График по населени места за идентификация на земеделските парцели в ОСЗ Минерални бани.[...виж]

17 Март 2017   Прочитания: 339
Съобщение за обществено обсъждане на План за финансово оздравяване и проект на План за финансово оздравяване на Община Минерални бани [...виж]

14 Март 2017   Прочитания: 191
Проект на наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Минерални бани.[...виж]

14 Март 2017   Прочитания: 294
Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Минерални бани.[...виж]

15 Февруари 2017   Прочитания: 600
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Община Минерални бани на адрес с.Минерални бани, бул. ’’Васил Левски’’ №3, при Публични изпълнители – ет.2, стая № 16, от 8:00 ч. до 17:00 ч., за връчване на Съобщение за доброволно изпълнение по чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.[...виж]

14 Февруари 2017   Прочитания: 395
Актуализация на годишна програма от 14.02.2017 г.[...виж]

13 Януари 2017   Прочитания: 570
Годишна програма 2017 г.[...виж]

09 Януари 2017   Прочитания: 492
На 09.01.2017 г. от 9.00 часа в голямата зала публично обсъждане на : 1.Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси нублично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2017 г. при следния дневен ред:[...виж]

21 Декември 2016   Прочитания: 579
Община Минерални бани обявява продажба на движими вещи - частна общинска собственост по Приложение №1. Начална и крайна дата за продажба - от 21.12.2016 г. до 28.12.2016 г., включително във времето от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч. [...виж]

12 Декември 2016   Прочитания: 447
О Б Я В А: „ДА ПОМОГНЕМ НА ПОСТРАДАЛИТЕ В ХИТРИНО”[...виж]

09 Ноември 2016   Прочитания: 591
ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ОТНОСНО: Изпълнение на проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,бюджетна линия BG05M9OP001-2.003” Приеми ме 2015” , финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.003-0001-C01. [...виж]

08 Ноември 2016   Прочитания: 540
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА БАЛОТАЖА[...виж]

04 Ноември 2016   Прочитания: 411
Заповед относно забрана продажбата на алкохол и масови прояви във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.[...виж]

04 Ноември 2016   Прочитания: 605
Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 22.11.2016 год. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост и продажба на имоти частна общинска собственост[...виж]

27 Октомври 2016   Прочитания: 474
Съобщение относно обучение във връзка с подготовката за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.[...виж]

26 Октомври 2016   Прочитания: 354
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)[...виж]

26 Октомври 2016   Прочитания: 406
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)[...виж]

20 Октомври 2016   Прочитания: 381
Заповед относно образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Минерални бани [...виж]

20 Октомври 2016   Прочитания: 372
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Минерални бани.[...виж]

10 Октомври 2016   Прочитания: 427
Докладна записка за актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.[...виж]

03 Октомври 2016   Прочитания: 462
Относно удължаване на срока за продажба на движими вещи - частна общинска собственост[...виж]

29 Септември 2016   Прочитания: 482
Списък на одобрените потребители по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани”[...виж]

29 Септември 2016   Прочитания: 429
Списък на одобрените резерви на потребители по Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани"[...виж]

26 Септември 2016   Прочитания: 422
Продажба на движими вещи - частна общинска собственост [...виж]

26 Септември 2016   Прочитания: 444
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Минерални бани във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.[...виж]

12 Септември 2016   Прочитания: 462
Прием за заявления във връзка с операция "Осигуряване на топъл обяд - 2016" BG05FMOP001-3.002[...виж]

29 Август 2016   Прочитания: 587
НАГРАДЕНИ ОТ ТРЕТИ КОНКУРС „ ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА “ С.МИНЕРАЛНИ БАНИ, 26 – 27 АВГУСТ 2016 Г.[...виж]

22 Август 2016   Прочитания: 530
Докладна записка актуализация годишна програма 2016 г.[...виж]

17 Август 2016   Прочитания: 573
ПРОГРАМА НА ТРЕТИ КОНКУРС ЗА АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА“ 26 И 27 август 2016 год. [...виж]

29 Юли 2016   Прочитания: 444
Доброволният резерв, съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, е предназначен за комплектуване с резервисти на военните формирования от Българската армия - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност.[...виж]


  Страници: 1   2   3   

   « Назад


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design