Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
21 Юли 2016   Прочитания: 49
Изпълнителите се завърнаха с плакет и диплом, обраха овациите на публиката

20 Юли 2016   Прочитания: 70
До края на тази година, Минерални бани ще бъде домакин на четири международни турнира по класически шахмат. Турнирите са част от програмата на Българска федерация по шахмат.

19 Юли 2016   Прочитания: 35
Детето ще се възстановява поне една седмица преди лечението й да продължи

19 Юли 2016   Прочитания: 39
В 10,50 часа във вторник в Истанбул започна многочасовата опарация за отстраняването на тумора от мозъка на детето

19 Юли 2016   Прочитания: 64
Категорично става въпрос за дело на човешка ръка, а не за природен феномен, смята известната археоложка проф. Ана Радунчева

11 Юли 2016   Прочитания: 71
за благотворителен концерт "ЗАЕДНО МОЖЕМ ЗА ИВКА"

11 Юли 2016   Прочитания: 118
Какви културни мероприятия предстоят през месец юни в Община Минерални бани, може да прочетете от Летен Културен Календар за юли 2016 г.

08 Юли 2016   Прочитания: 71
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Единадесето редовно заседание на 15.07.2016г.,(петък) от 15:00ч.

04 Юли 2016   Прочитания: 101
НА НАГРАДЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТИ НА НЕДЯЛКА КЕРАНОВА“ 2 ЮЛИ 2016 година

03 Юли 2016   Прочитания: 112
Фолклорната проява в чест на великата народна певица от с. Татарево ще участват и всички оркестри, с които тя е пяла

01 Юли 2016   Прочитания: 89
Приключи първият етап от разкопките на археологическия комплекс край с. Ангел войвода

27 Юни 2016   Прочитания: 192
НА ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА НЕДЯЛКА КЕРАНОВА“ 2 ЮЛИ 2016 г – МИНЕРАЛНИ БАНИ,ОБЛ.ХАСКОВО

  Обяви

 2016-07-29 - Доброволният резерв, съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, е предназначен за комплектуване с резервисти на военните формирования от Българската армия - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност.[...виж]

 2016-07-21 - Проект на план за финансово оздравяване на Община Минерални бани и график за провеждане на публично обсъждане[...виж]

 2016-07-11 - Докладна записка за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. [...виж]

 2016-06-23 - Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Минерални бани [...виж]

 2016-06-21 - На основание чл.111 от Закона за защита на растенията, Ви уведомяваме, че на 23.06.2016г. в часовете от 06:30 до 10:00 часа, в землището на с.Сусам, местност„Пепелника“ ще се проведе въздушно пръскане с фунгициди "Акробат Р" и „Талендо Екстра“.[...виж]

  Обявления

 2016-06-20 - Списък на оценените кандидати за Лични асистенти[...виж]

 2016-06-10 - Списък на класираните кандидат-потребители за "Личен асистент"[...виж]

 2016-06-06 - Уведомление за инвестиционно продложение от САМКОЛ КОНСУЛТИНК с управител Чавдар Василев Георгиев [...виж]

 2016-06-06 - Отдел „ТСУИОПОСЕК” при Община Минерални бани, обл. Хасково, съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № 3-236/30.05.2016 год. на основоние чл.135, ал. 3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и § 8, ал. 1 от ПР на същия закон, Решение № 184 от 04.05.2016 год. на Общински съвет – Минерални бани и Протокол № 11/28.04.2016 год. на ЕСУТ при Община Минерални бани, обл. Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 19, по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково.[...виж]

 2016-05-03 - Инвестиционно предложение от ЕТ "ДАФНИ ДАФИНКА ДЕМИРЕВА"[...виж]

  Заповеди

 2016-07-15 - Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба ба имоти общинска частна собственост.[...виж]

 2016-06-27 - Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 27.06.2016г.[...виж]

 2016-06-20 - Заповед за прекратяване на категоризация[...виж]

 2016-06-09 - Заповед за прекратяване на категоризация[...виж]

  Търгове

 2016-06-28 - Община Минерални бани на 18.07.2016 г. от 10:00 часа обявява търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.[...виж]

 2016-06-22 - Община Минерални бани на 11.07.2016 г. от 10.00 часа обявява търг с явно наддаване за оттдаване под наем и продажба на имоти частна общинска собственост. [...виж]

 2016-06-15 - Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2016г. в горски територии на Община Минерални бани.[...виж]

  Конкурси

 2016-01-26 - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността Ръководител и Експерт-консултант по проект Център за социални услуги Минерални бани.[...виж]

 2016-01-15 - Община Минерални бани обявява конкурс в Центъра за социални услуги по ПРОЕКТ “Център за социални услуги Минерални бани”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0176-C001, схема „Независим живот“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, за длъжностите ръководител и експерт-консултант[...виж]

 2015-07-02 - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "Началник отдел УТКОСМИР" в Oбщинска администрация Минерални бани.[...виж]

  Концесии

 2016-02-09 - "Управление, поддържане и експлоатация на зелена площ, находяща се в УПИ II, кв. 7, по плана на с. Минерални бани"[...виж]

 2015-06-15 - На основание Решение № 949/ 12.05.2015г. на Общински съвет Минерални бани и в изпълнение на чл.43 от Закон за концесиите и на основание чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗК и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 10.06.2015г. под № 1 и вписано в Националния концесионен регистър с пореден номер А-000706[...виж]

 2015-06-15 - На основание Решение № 934/ 12.05.2015г. на Общински съвет Минерални бани и в изпълнение на чл.43 от Закон за концесиите и на основание чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗК и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 10.06.2015г. под № 2 и вписано в Националния концесионен регистър с пореден номер А-000707[...виж]


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  КОНКУРС
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
2015 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design